ޑައުންލޯޑްސް

ނަން ތާރީޚް
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 28 ޖޫން 2021
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020 (English) 30 އޭޕްރީލު 2021
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 (English) 20 މޭ 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 20 މޭ 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 (English) 30 އޭޕްރީލު 2019
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 30 އޭޕްރީލު 2019
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 (English) 1 މާރިޗު 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 1 މާރިޗު 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 23 ނޮވެމްބަރު 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 (English) 17 މޭ 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015 (English) 9 ޖޫން 2016
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014 (English) 25 ޖޫން 2015
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013 (English) 25 ޖޫން 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012 (English) 4 މާރިޗު 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011 (English) 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2012
ނަން ތާރީޚް
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 31 ޖެނުއަރީ 2021
ނަން ތާރީޚް
އީ ބުލެޓިން 4 14 ޖެނުއަރީ 2016
އީ ބުލެޓިން 3 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2015
އީ ބުލެޓިން 2 26 ފެބްރުއަރީ 2015
އީ ބުލެޓިން 1 15 އޮކްޓޯބަރު 2014
ނަން ތާރީޚް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޓްރެޝަރީ ބޮންޑްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 25 ނޮވެމްބަރު 2020
ސަރުކާރު އެމް.ވީ.އާރް ޓްރެޝަރީ ބިލްސްގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ސަބްސްކްރައިބްވުން 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020
(2017) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2017
(2016) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2 އޮކްޓޯބަރު 2016
(2013) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 31 ޑިސެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 8 މާރިޗު 2020
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2017
ނަން ތާރީޚް
ނަން ތާރީޚް
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް (ބޯޑު މެންބަރުން) 27 ޑިސެމްބަރު 2020
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 30 ނޮވެމްބަރު 2020
ނަން ތާރީޚް
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-27 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު (English) 17 މާރިޗު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-27 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 25 ފެބްރުއަރީ 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް (English) 25 ފެބްރުއަރީ 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 25 ފެބްރުއަރީ 2020
(English) ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 27 މާރިޗު 2018
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެ ގޮތުގައި ޚިމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 4 އޯގަސްޓު 2017
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު) 23 އޮކްޓޯބަރު 2016
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ޕެންޝަންގެ އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު 23 އޭޕްރީލު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 18 މާރިޗު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (English) 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2014/R-20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2014/R-22 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-21 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
(އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-27 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-27 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-27 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 8/2009 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭެގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭެގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (English) 18 އޯގަސްޓު 2021
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 18 އޯގަސްޓު 2021
ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2019 ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 18 އޯގަސްޓު 2021
ޤާނޫނޫ ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 18 އޯގަސްޓު 2021
ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 17 އޯގަސްޓު 2021
ނަން ތާރީޚް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމަތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 3 އޯގަސްޓު 2021
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު 8 މާރިޗު 2020
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 23 ފެބްރުއަރީ 2020
ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 14 ނޮވެމްބަރު 2019
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 13 ނޮވެމްބަރު 2019
ބޭންކު އެކައުންޓު ބަދަލުކުރަމަށް އެދޭ ފޯމު 24 އޮކްޓޯބަރު 2019
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 5 ޖެނުއަރީ 2018
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޮމިނީ އަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 4 ޖެނުއަރީ 2018
ސަބްސިޑީ ފޯމު 2 ޖެނުއަރީ 2018
ނަން ތާރީޚް
ލީފްލެޓް - ގެދޮރު ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ރަހުނު ކުރުން 13 އޮކްޓޯބަރު 2020
ލީފްލެޓް - ފަރުޝު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުން 7 އޮކްޓޯބަރު 2020
ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދިވެހި ވާރޝަން މެންބަރުންގެ ޕޯރޓަލް އިން ހޯއްދަވާނެ ގޮތް 6 އޮކްޓޯބަރު 2020
ލީފްލެޓް - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020
ލުއިފޮތް - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު 15 ޖުލައި 2020
ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު 25 ނޮވެމްބަރު 2019
ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ ( ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ) 28 ނޮވެމްބަރު 2017
2017 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2017
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 24 ޖުލައި 2017
މެނުއަލް: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން 22 މާރިޗު 2017
މެނުއަލް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 22 މާރިޗު 2017
2016 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 26 ނޮވެމްބަރު 2016
ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ޓޭބަލް (English) 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
2013 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެނުއަލް (English) 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
ގައިޑްލައި 1 - ސެކިއުރިޓީސް އަގުކުރުމުގެ މިންގަނޑު (English) 14 ޖެނުއަރީ 2013
2011 މާލީ ބަޔާން 31 ޑިސެމްބަރު 2011
ނަން ތާރީޚް
2009 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް 10 ނޮވެމްބަރު 2014
ޕެންޝަން ނިޒާމު ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް ނިޒާމަކުން ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރީބިއުޝަން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވުން 27 ނޮވެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
މައުލޫމާތު ކަރުދާސް (01 މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައި ކުރުން) 24 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުން 24 އޮކްޓޯބަރު 2021
ބޯޑު މެންބަރ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް 24 އޮކްޓޯބަރު 2021
ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލްސް: އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 19 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެންބަރުން 12 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ބޯޑު މެންބަރ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް 12 އޮކްޓޯބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ވެންޑާ ރެގިސްޓްރޭޝަން ފޯމް 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ގްރެޖުއޭޓް ޓްރެއިނީ (އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އަދި އެކްޗޫރިއަލް ސައިންސް) 23 މާރިޗު 2021