Appointment of a party/Individual to produce a design and art work of desk calendar for MPAO

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ :ކަލަންޑަރެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ޓީއޯއާރު ވިދާޅުވުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކަލަންޑަރެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:

ތާރީޚު: 18 އޮކްޓޫބަރު2016،އަންގާރަ ދުވަހު ފަހުމެންދުރު2:00

ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމް (މޫކައި ސްއިޓްސް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހަވީރީ ހިނގުން)

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން

ތާރީޚު: 25 އޮކްޓޫބަރު2016ވާއަންގާރަ  ދުވަހު މެންދުރުފަހު 2:00

ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމް (މޫކައި ސްއިޓްސް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހަވީރީ ހިނގުން)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކަލަންޑަރުގެ ލޭއައުޓެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާތައް ހިމެނޭ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް www.pension.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 1441 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އީމެއިލް އިންނަމަ  [email protected]  އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

11މުހައްރަމް1437

12 އޮކްޓޫބަރު2016

­­­

Read More

Published Date : Oct 8th 2016, 20:35
Accepting bids for implementing a wireless network

Published Date : Aug 29th 2016, 01:12
Press release: 29-08-2016

Published Date : Aug 24th 2016, 20:37
އޮފީސް ޓީޝާރޓު ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމާބެހޭ

Published Date : Aug 9th 2016, 03:33
Press release: 09 August 2016