ވީޑިއޯ މެޓީރިއަލް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ


މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ވީޑިއޯ މެޓީރިއަލް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:

ތާރީޚު: 22 ޖޫން 2016 ވާބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި

ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު: 29 ޖޫން 2016ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި

ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

  މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އޮފީހުގެ ފޯނު ނަންބަރު 1441 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

މޫކައި ސުއިޓްސް (6 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ހަވީރީ ހިނގުން، 20222

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން ނަންބަރ: 1441

ފެކްސް: 3307759

އީމެއިލް: [email protected]

15 ޖޫން 2016

Read More

Published Date : May 25th 2016, 20:25
MoU Signing Between MPAO and Maldives Hajj Corporation Limited

Published Date : Oct 20th 2015, 15:41
އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

Published Date : Oct 17th 2015, 14:37
ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިން އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތާ މެދު ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޓެލެފޯނު ސާރވޭ އާ ގުޅޭ

Published Date : Oct 27th 2014, 17:35
Notification for new pensioners