Tender: Public Relations Firm- Local (Dhivehi)

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކުންފުންޔެއް (ފަރމެއް) ހޯދުމާބެހޭ

ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްޓުގެ އެހީގެ ދަށުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާއި އަދި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމާގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

Read More

Published Date : Feb 3rd 2015, 15:53
Tender: to purchase Office Equipment

Published Date : Feb 1st 2015, 19:15
Tender: to purchase interactive projector

Published Date : Jan 7th 2015, 17:10
Tender: to purchase Electronic Equipment

Published Date : Dec 30th 2014, 19:29
Tender: to make & install Computer Stand