Appointment of Advertising Agency (Dhivehi)

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް އެޑްވަޓައިޒިންގ އެޖެންސީއެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

Read More

Published Date : Sep 15th 2014, 20:12
Appointment of a party / individual to produce a design and artwork of MPAO Desk Calendar 2015 (Dhivehi)

Published Date : Apr 28th 2014, 13:10
Rent an office space (Dhivehi)