ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލަޓަރަލައިޒް ކުރެވޭގޮތުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ގެދޮރުގަތުމަށް ނެގޭ ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޕެންޝަން ފަންޑުން ކޮލަޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދެމެދުގައި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ނޫސްބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް